Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZMSZ 2016/2017

2015.10.28

Diákönkormányzat

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

Veres Pálné Általános Iskola

Vanyarc

 

A Diákönkormányzat szervezeti felépítése

 

 1. A diákönkormányzat élén az elnök áll.
 2. A diákönkormányzat tagjai az intézmény tanulói.
 3. Elnök és osztályfőnökök az 5-8. évfolyamokon minden osztályból osztálytitkárokat választanak.
 4. A diákönkormányzat osztálytitkárai a felsős osztályokból két-két fő.

Tisztségviselők

 

DÖK segítő: Karczag Zsuzsanna

Elnök: Koncz Petra

Helyettes: Jónás Tamás Patrik

                                                                                   

Osztálytitkárok: 5. osztály: Duhonyi Bence - Molnár Zsolt

                         6. osztály: Balogh Máté

                         7. osztály: Kanalas József

                         8. osztály: Koncz Petra, Jónás Tamás Patrik

 

Ülések

A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat mindenkori elnöke kezdeményezi.

A diákközgyűlést egy tanítási évben legalább egyszer össze kell hívni.

A közgyűlés pontos idejét, helyét valamint napirendjét a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra kell hozni az iskolaújság, vagy az iskolarádió útján.

Az évi rendes diákközgyűlésen kívüli, előre be nem jelentett, vagyis rendkívüli ülés összehívását az elnök és az intézmény igazgatója kezdeményezheti, amennyiben annak szükségességét indokoltnak tartják.

Nyilvánosság

A diákönkormányzat ülésein csak és kizárólag az mindenkori elnök, és osztálytitkárok, valamint indokolt esetben az intézmény igazgatója vehet részt.

Többségi döntés esetén a fenti szabályozás feloldható, a nyilvánosság bevonható.

                    Döntéshozatali rend

Döntéshozatali jogkörrel a mindenkori elnök és a megválasztott osztálytitkárok bírnak.

A diákönkormányzat egy elnökkel és 8 osztálytitkárral folytatja működését. Mindegyikük egy-egy szavazattal vesz részt a diákönkormányzati döntéshozásban.

A diákönkormányzat döntésképes, ha az ülésen résztvevő, szavazati joggal rendelkező tagok száma eléri 5 főt.

Pénzügyek

A diákönkormányzatban a létrehozott költségvetés keretei között a szükséges pénzügyi döntések meghozatalának jogával csak és kizárólag a mindenkori elnök bír.

Aláírási jog

 

A diákönkormányzatban aláírási joggal az elnök, illetve az általa kijelölt személyek bírnak.

Képviselet

 

A diákönkormányzat képviseletére az elnök, vagy a diáktanács által konkrét ügyben megbízott személy jogosult

Kapcsolattartás

A külső kapcsolattartás a mindenkori elnök feladata.

A diákönkormányzat jogkörei

A diákönkormányzat döntési- és egyetértési jogokkal rendelkezik.

 1. Jogszabályi felhatalmazás alapján a Diákönkormányzatnak joga van

 

 • dönteni a diákönkormányzat tájékoztatási rendszeréről,
 • dönteni egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 • dönteni az iskolai tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolai weblap, iskolarádió) kialakításában,
 • dönteni a tájékoztatási rendszer munkatársainak, szerkesztőinek megbízásáról, kijelöléséről, felkéréséről,
 • dönteni saját működésének kérdéseiről, hatáskörei gyakorlásáról,
 • a diákönkormányzat feladatainak ellátásához szükséges anyagi eszközök, iskolai berendezések, illetve az intézmény helységeinek térítésmentes felhasználására, amennyiben fentiek igénybevétele nem korlátozza az iskola működését,
 • kezdeményezni a fenntartó beleegyezésével a hat napos tanítási hét bevezetését, amennyiben az 1993. évi LXXIX. törvény 52. §-ának 10. pontjában foglaltak teljesülnek,
 • általános javaslattételre és véleményezésre a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
 1. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol:

 

 • A jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor.
 • A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor.
 • Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
 • A ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében nem kötelező érvényű korlátozásokat határozhat meg.
 • Az iskolai Házirend elfogadásakor és módosításakor.
 • Az ünnepélyek rendjének, illetve a hagyományápolás meghatározásakor
 • A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formájának és rendjének megállapításakor.
 • a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek megállapításakor (helyiség, berendezések, költségvetési támogatás),
 • a diákönkormányzat részére biztosított helyiségek kijelölésekor, használati rendjének megállapításakor, használati jogának megvonásakor,
 • a mindennapi testedzés formáinak és rendjének meghatározásakor,
 • iskolai sportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formáinak és rendjének megállapításakor,
 • tanulói véleménynyilvánításakor és rendszeres tájékoztatásuk rendjének és formáinak meghatározásakor,
 • a tanulók jutalmazások elveinek és formáinak meghatározásakor,
 • fegyelmező intézkedések formáinak és alkalmazási elvei meghatározásakor,
 • tanulói jogviszonnyal összefüggő bármely egyéb kérdés szabályozásakor.
 • az első tanítási órának legfeljebb 45 perccel korábban történő (nulladik óra) elkezdésének igazgatói bevezetésekor.
 1. A diákönkormányzat véleményét kötelező kikérni

 

 • tankönyvvásárlási támogatás módjával kapcsolatos nevelőtestületi döntés előtt,
 • intézmény tanulója ellen indult fegyelmi eljárás esetén,
 • az iskolai tanév helyi rendjének (munkatervnek) nevelőtestületi elfogadásakor a tanulókat érintő programok tekintetében,
 • a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalában,
 • a tanulók helyzetét értékelő és elemző beszámolók elkészítésében és elfogadásában,
 • a tanulói pályázatok és versenyek meghirdetésének, megszervezésének meghatározásában,
 • az iskolai sportkör működési rendjének megállapításában,
 • napközi, tanulószoba felvételi elveinek meghatározásában,
 • tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásában,
 • a könyvtár és sportlétesítmények működési rendjének kialakításában,
 • az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt.

A diákönkormányzat feladata, céljai

 • A diákönkormányzat az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákok érdekképviseleti, érdekvédelmi fóruma.
 •  A diákönkormányzat érdekvédelmi tevékenységét alaptevékenységként, elsődleges feladatként és célként kezeli.
 • A diákönkormányzat céljainak megvalósítása érdekében használja gazdasági és egyéb forrásait.
 • Szolgáltató fórumként segítséget nyújt a tagok törekvéseinek megvalósulásához, lehetőséget biztosít a diákok közös fellépésére.
 • Diákprogramok szervezésével a diákok szabadidejének hasznos eltöltését segíti.
 • Tagjai számára képviseletet biztosít, jogsértés esetén tagjai számára érdekvédelmi segítséget nyújt.
 • Szakmai fórumok, szervezetek segítségének igénybevételével megfelelő szakmai bázist teremt tevékenységének.
 • Kapcsolatot tart más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel, szerveződésekkel.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.